I. POLITYKA PRYWATNOŚCI W 123GASTRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Poufność danych i ochrona prywatności danych osobowych stanowi kwestię priorytetową.

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w 123GASTRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (dalej „123GASTRO”) ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Polityka Prywatności informuje, jak postępujemy z danymi naszych klientów i kontrahentów („Twoje dane”), takimi jak imię i nazwisko czy informacje kontaktowe. W tej Polityce Prywatności wymieniamy też procedury zapewniające bezpieczeństwo i poufność danych osobowych.

Na podstawie przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz polskiego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych, informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.


II. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest 123GASTRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Jawczycach (05-850), ul. Piastowska 65.

Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.


III. Dane osobowe które przetwarzamy

„Dane osobowe" to takie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio mogą odnosić się do osoby fizycznej. Przykładami takich danych są nazwisko, wizerunek, osobisty numer identyfikacyjny, dane kontaktowe, wpisy konkursowe, dokonane wybory, zachowanie lub adres IP. Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich działań, które my lub strona trzecia, którą zaangażowaliśmy, podejmujemy względem danych osobowych, takie jak zbieranie, rejestracja i przechowywanie.

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych (w zależności od celu przetwarzania):

- imię, nazwisko,

- dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), w tym osób wskazanych do kontaktu,

- adres zamieszkania,

- PESEL,

- informacje biznesowe, w tym NIP, REGON i inne dane ogólnie dostępne w szczególności w CEIDG i KRS,


IV. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celach określonych w tej Polityce Prywatności.

W 123GASTRO przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

a) wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,

b) ostarczania informacji i usług związanych z taką umową,

c) w celach marketingu i działań następczych - za Twoją zgodą,

d) sprzedaży i rozwoju produktów w celu ulepszenia naszych produktów i usług za Twoją zgodą,

e) oferowania bezpośrednio produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych - za Twoją zgodą,

f) rejestracji zainteresowania konkursami reklamowymi lub programami lojalnościowymi - za Twoją zgodą,

Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych i / lub ofert, skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych w sekcji Informacje kontaktowe poniżej.

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane także:

a) w celach analitycznych, tj. w celu doboru usług do potrzeb naszych Klientów; optymalizacji naszych produktów oraz procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,

b) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek konieczności wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,

d) w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,

e) dane osobowe zebrane podczas wizyty na naszej stronie internetowej są również przetwarzane do celów statystycznych, np. częstotliwości odwiedzin na naszej stronie. Dane takie są jednak przetwarzane wyłącznie w formie zagregowanej lub innej, która nie może zidentyfikować Cię jako osoby fizycznej,

f) w związku z opracowaniem, testowaniem i administrowaniem systemów informatycznych leżących u podstaw naszej witryny.


V. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym dla realizacji celów określonych w punkcie IV i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania, oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych celem realizacji ww. celów.


W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora, tj.:

a) przewoźnicy, spedytorzy, brokerzy kurierscy,

b) podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,

c) podmiotom dostarczającym usługi księgowe i prawne dla Administratora,

d) podmiotom świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,

e) podmiotom świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora,

f) podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą.

g) organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych,

h) podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.


VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Obecnie nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, poinformujemy Cię o tym odpowiednio.


VII. Okres przechowywania danych

Twoje dane przechowujemy w sposób niezbędny do świadczenia usług związanych

z wykonaniem umów oraz rozpatrywaniem roszczeń, w zależności także od tego czy Ty lub Twoja firma bądź organizacja jesteście aktualnym klientem, kontrahentem i czy wyraziliście zgodę na marketing bezpośredni.

W szczególności:

1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś/łeś w sprawie jej zawarcia.
2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego do momentu cofnięcia Twojej zgody.
4. Twoje informacje niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych, księgowych lub regulacyjnych przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków przez Administratora, to jest 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

VIII. Prawa osób fizycznych:

Przysługują Ci następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, tj. uzyskania kopii danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych, np. wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w każdym momencie,

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

g) prawo do przenoszenia danych i otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format "csv") dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś/łeś na podstawie umowy lub Twojej zgody,

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem:


Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00


W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@gastrowypozyczalnia.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli odpowiednio Cię zidentyfikować.

IX. Bezpieczeństwo

Przechowujemy Twoje dane osobowe w bezpieczny sposób stosując fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa. Będziemy także podejmować uzasadnione środki w celu ochrony Twoich danych przekazywanych nam przez Internet, jednakże nie możemy zagwarantować w pełni ich bezpieczeństwa.


X. Pliki cookies

Korzystamy z plików cookies, które pozwalają zidentyfikować Twoją przeglądarkę. Zbierają one i przechowują informacje o tym, kiedy odwiedzasz naszą stronę oraz w jaki sposób z niej korzystasz, co umożliwia zapisywanie informacji o wizytach na stronie oraz zapewnia lepszą obsługę i doświadczenie w trakcie przeglądania strony oraz dla celów analizy. Dane osobowe gromadzone przez nas z wykorzystaniem tych technologii będą również używane w celu zarządzania Twoją sesją.

Więcej informacji na temat plików cookies i sposobu ich wykorzystania jest dostępne tutaj: Informacja na temat plików cookies.


XI. Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w Polityce Prywatności, której zaktualizowana wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie www.123gastro.pl

XII. Kontakt z nami

W celu uzyskania więcej informacji na temat sposobu zarządzania danymi osobowymi znajdującymi się w naszym posiadaniu prosimy o kontakt.Facebook